MinBaS I

Slutrapporter programområde 1. Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt

Projekt 1.0 Planering,resultatspridning, implementering,erfarenhetsutbyte

Teknisk rapport 2003:03. Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion. Eva Johansson, Inst. för Väg- och vattenbyggnad, Avd. för Bergteknik, Luleå tekniska universitet

Projekt 1.1 Bergets egenskaper – klassificering ur produktionsperspektiv

MinBaS rapport nr 1:1. Sammanställning av metoder för beskrivning, provning och klassificering av berg. Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska universitet

Projekt 1.12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering

MinBas rapport nr 1:4. Delrapport 1. Kartläggning av produktionsoptimering – Studiebesök och fallstudier. Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska universitet

MinBaS rapport nr 1:7. Delrapport 2. Bergets inverkan på praktisk  produktionsoptimering. Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska universitet

MinBas rapport nr 1:8. Delrapport 3. Metoder för design och simulering vid produktionsoptimering. Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska universitet

MinBaS rapport nr 1:9. Delrapport 4. Tre indikatorer för praktisk produktionsoptimering. Per-Arne Lindqvist, Shao-Quan Kou, Bergteknik, Luleå tekniska universitet

Projekt 1,2. Optimal fragmentering

Licentiatavhandling rapport A 104, ISSN 1104-9839, februari 2003. Generering av finandel vid pallsprängning, Genertion of fines in benching blasting. Viktoria Svahn, CTH

MinFo rapport P2000-10, december 2003. Influence of blasting on the size distribution and properties of muckpile fragments, a state-of-the-art review. Finn Ouchterlony, Swebrec, LTU

MinBas rapport nr 1:11. Slutrapport, Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Vändletäkten. Finn Ouchterlony, Mats Olsson, Ulf Nyberg och Greg Potts, Swebreck, Luleå tekniska universitet, Peter Andersson, Lennart Gustavsson, Swerock AB Västerås

Projekt nr 1,31. Utformning och drift av krossanläggningar

Lic.thesis, maj 2004. Simulation and Optimisation of Crushing Plant Performance. Per Svedensten, Dept of Machine and Vehicle Systems, Chalmers Univers of Technology, Göteborg, Sweden

MinBaS rapport nr. 1:5, oktober 2004. Simulering och optimering av krossanläggningars prestanda. Per Svedensten, Maskin och fordonssystem, Chalmers tekniska högskola

MinFo rapport nr. 2000-10:6, december 2004. Energimodul i krossanläggning. Erik Hultén, Maskin och fordonssystem, Chalmers tekniska högskola

Projekt 1,32 Optimal krossning/siktning

MinBas rapport 1:10. Slutrapport, 6 st. små projekt inom optimal krossning, siktning och malning. Magnus Evertsson, Erik Hultén, Magnus Bengtsson, Per Svedensten, Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola

Projekt 1,4 Optimal malning

LTU-rapport utfört på uppdrag av GHRR, Internarional overview and outlook on comminution technology. Yanmim Wang, Eric Forsberg, Dept of chemical engineering and geosciences, Luleå University of Technology

MinBas rapport 1:2, december 2004. Developments of Grinding in Australia. Yanmin Wang, Div. of Mineral Processing, Luleå University of Techbology

MinBaS rapport 1:6. Slutrapport, Prediction of Performance of a Commercial Scale High Pressure Roller Mill (Poittemil) in Production of Limestone Powders. Yanmin Wang, Eric Forsberg, Div. of Mineral Processing, Luleå University of Technology, Lars Sunnebo, Anneli Sköld, Nordkalk AB

Projekt 1.5. Åtgärder mot damning

MinBaS I slutrapport projekt 1,5 Åtgärder mot damning vid produktion av bergmaterial och industrimineral. Anders Lindahl, MinFo

MinBaS I rapport 1.3 Dammkapsling, bandrensning och spilluppsamling för en bandomlastning. Lin Tennung, NCC Roads AB Sverige Sydväst, Anders Lindahl, MinFo

MinFo rapport nr P2000-13,1 Skumteknik Dammbekämpning med DustFoam skumteknik. Niclas Skoog, Sand & Grus AB Jehander, Anders Lindahl, MinFo

MinFo rapport P2000-13,2 Ion Blast Dammbekämpning med Ion Blast ESP-teknik. Lars Sunnebo, Nordkalk, Anders Lindahl, MinFo

Programområde 2 Nya användningsområden för material från MinMas-brancherna

MinBaS rapport 2:15, maj 2005, Projekt 2,04, Implementering av CEN-standarder i Bergmaterialindustrin, Jan Bida, SBMI

Projekt 2,11, Mimerprogrammet

Publikationer inom Mimer programmet Etapp I-IV

Projekt nr. 2,12 Värmeforsk

Rapportlista 2003 – 2005-05 Värmeforsks program Miljöriktig användning av energiaskor

Projekt 2,13 Deponier

MinBaS Rapport nr. 2:3, november 2003. Framtida marknad avseende avslutning/anpassning av deponier. Karin Johansson, NCC Teknik

MinBas rapport nr. 2:5. Projektbeskrivning, MinBaS – Materialdatabas – Deponier. Karin Johansson, NCC Teknik

MinBaS rapport nr. 2.12, maj 2005. Resultatrapport MinBaS – Materialdatabas – Deponier. Karin Johansson, NCC Teknik

Projekt 2,14 Filtermaterial för vattenbehandling

MinBas rapport nr. 2:4, december 2003. Filtermaterial för vattenbehandling. Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB

MinBas Rapport nr. 2:6, mars 2004. Projektbeskrivning, Test av mineraliska filtermaterial för vattenbehandling. Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB

MinBaS rapport nr. 2:8. Fosforavskiljning i reaktiva filter vid småskalig avloppsrening. Slutrapport SSAB Merox/examensarbete vid Uppsala universitet, Lotta Lind, SSAB Merox

MinBaS rapport nr. 2:9. MinBaS projekt nr. 2,14, delprojekt 1, april 2005. Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling. Slutrapport. Gunno Renman, Inst. f. mark- och vattenteknik, KTH, Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsulent AB, Examensarbete KTH, Inst. f. mark- och vattenteknik, Elin Sternö

MinBas rapport nr. 2:10. MinBaS projekt nr. 2,14, delprojekt 2, april 2005. Metallavskiljning från deponilakvatten och dagvatten med mineralbaserade filtermaterial. Dan Berggren Kleja, Inst. f. markvetenskap, SLU, Jon Petter Gustavsson, Inst. f. mark- och vattenteknik, KTH, Examensabete, SLU Inst. f. Markvetenskap, Veronica Hjelm, Anna Lindqvist

MinBaS rapport nr. 2:11. MinBaS projekt nr. 2,14, delprojekt 3, april 2005. Avskiljning av ammoniumkväve och fofatfosfor i reaktiva filtermaterial – Skak- och kolonnförsök. Slutrapport, Jon Petter Gustavsson, Gunno Renman, Inst. f. mark- och vattenteknik, KTH, Examensarbete, Inst. f. mark- och vattenteknik, KTH, Katarina Poll

Projekt 2.21 Framtida betonf FoU program

MinBaS rapport 2:1, november 2003. Projekt 2,21 Framtida betong – Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong – ett projektförslag. Björn Lagerblad, CBI

Projekt 2.22 Doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som filler i cementbaserade material

MinBaS rapport nr. 2:2, november 2003. Projekt 2,22 doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som filler i cementbaserade material. The influence of lime stone fillers´origin, surface texture and particle size distribution on cement paste properties. Helena Moosberg Bustnes, CBI

Projekt 2.23 Utnytttjande av alternativa ballastmaterial i betong

MinBaS rapport nr. 2:7, december 2004. Krossad ballast i betong, Ballast-Karakteristik, Bruksreologi. Delrapport 1 i pågående arbete. Björn Lagerblad, Mikael Westerholm, CBI

MinBaS rapport nr. 2:13, maj 2005. Framtida betong – Krossad ballast i betong – Betongprovningar,. Derapport 2 i pågående arbete. Mikael Westerholm, CBI, Hans-Erik Gram, Cementa AB

MinBaS rapport nr. 2:14, maj 2005. Framtida betong – Krossad ballast i betong – Tvättning och tillsatsmaterial. Delrapport 3 i pågående arbete. Mikael Westerholm, CBI

MinBaS rapport nr. 2:16, juni 2005. FRamtida betong – Krossad ballast i betong – Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök. Delrapport 4 i pågående arbete. Hans-Erik Gram, Cementa AB

MinBaS rapport nr. 2:17, juni 2005. Framtida betong – Krossad ballast i betong – Packningsstudie av krossgrus. Delrapport 5 i pågående arbete. Eva Attenius, Hans-Erik gram, Cementa AB

MinBaS rapport nr. 2:18, juni 2005. Krossad ballst i betng – Kvalitetssäkringsmetoder. Delrapport 6 i pågående arbetet. Leif Fjällberg, Björn Lagerblad, CBI

MinBaS rapport nr. 2:19, juni 2005. Slutrapport, Krossat berg som ballast till betong. Björn Lagerblad, CBI

Programområde 3 SMF-Mineral

Projekt 3,1 Utveckling av magnesitfyndighet

MinBaS rapport nr. 3:4, december 2004. Slutrapport – MinBaS projekt nr. 3,1 Utveckling av industriell utvecklingspotential för Kämopetorps magnesitfyndighet. Rob Hellingwerf, Bergsskolans Kompetensutveckling AB

Projekt 3.2 Högren grafit

MinBaS rapport nr. 3.5, maj 2005, Slutrapport – Högren Grafit. Paul Hammergren, Woxna Graphite Ab, M. Colucci, Timcal

Projekt 3.3 Superren kvarts

MinBaS rapport nr. 3:3, januari 2005, Slutrapport – Superren kvarts. Lennart Falk Pajeb kvarts AB

Projekt 3,6 Apatit-Marknadsundersökning/bearbetning

MinBaS rapport nr. 3:1, maj 2004. Slutrapport, Apatitn- Marknadsundersökning/bearbetning. L-G Bergling, Ludvika Mining AB

Projekt 3,7 Miljövänliga transporter – casestudy Bergsslagen

MinBaS rapport nr. 3:2, november 2004. Slutrapport, Miljövänloga transporter – Case study Bergsslagen Järnvägsförbindelse, Gåsgruvan – Persberg station SMA Karbonater AB. Niclas Eriksson

Programonråde 4 SMF Stenindustrin

Sammanställning över område 4 SMF-Stenindustrin

Projekt 4:4 Implementering av nya Europastandarder för provning av natursten

MinBaS rapport nr. 4:5, SP rapport nr. 2004:37 december 2004, projekt 4,4 Implementering av nya Europastandarder för provning av natursten. Slutrapport, Björn Schouenborg, SP

Programområde 5 MinBaS Uppföljning och framtidsplanering

Slutrapport Vinnova Pojekt nr. 23434-1. Konsekvens och effektanalys av verksamheten i Aluminiumriket och dess implikationer för uppbyggnad av ett mineralkluster. Bilaga 2av seminarium Innovation och kluster i mineralindustrin. Onsdagen den 26 mars 2003. IVA:s konferenscenter, Stockholm

Slutrapport MinBaS-programmet, perioden 2003+-2005

Utvärderingsrapport MinBaS-programmet Dahlméninstitutet 2005