MinBas II

Programmet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan företag och organisationer inom delbranscherna industrimineral, bergmaterial (ballast) och natursten. Under åren 2003-2005 genomfördes Etapp I av utvecklingsprogrammet MinBaS – Mineral-Ballast-Sten med stöd av Sveriges Geologiska Undersökning. Programmet var mycket framgångsrikt och fick positiva omdömen av externa utvärderare. Sammanlagt var 150­-talet företag samt 15-talet universitets-/högskoleinstitutioner och FoU-institut engagerade i projektarbetena. Närmare 200 ingenjörer och forskare deltog aktivt. Programmets omfattning var drygt 49 Mkr. Under år 2005 genomfördes strategiska samtal mellan regeringen och industrin kring Innovation och tillväxt, vilket ledde till att branschprogram utvecklades för olika industrisektorer. Som ett resultat av detta arbete fick SGU i uppdrag att utarbeta ett nytt utvecklingsprogram för MinBaS-branscherna. Under våren 2007 beviljades medel till statlig medfinansiering av programmet. SGU har nu Näringsdepartementets uppdrag att under 4 år ansvara för MinBaS­programmets 2:a etapp. MinBaS-programmets målsättning kräver ett nära samarbete mellan delbranscherna och närliggande branscher, industrin och forskarsamhället, mellan producenter och kunder och med leverantörer av utrustning och tjänster samt myndigheter och organisationer som verkar inom näringspolitiken.

MinBaS II PROGRAMMET

Programmet pågår 2007-2010 och består av fem programområden och ett stort antal projekt. Total budget är 55 Mkr varav industrin finansierar med 29 Mkr och staten via SGU bidrar med 26 Mkr.

Målsättning

Det övergripande målet för hela programmet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos den svenska industrimineral-, ballast- och stenindustrin. Detta skall ske genom att utveckla innovativa produktionstekniker och högkvalitativa produkter. Ny etablering och ökad sysselsättning skall främjas. Små- och medelstora företag och en resurssnål och hållbar utveckling är fokusområden.