Slutrapporter MinBaS

Område 1: Produktions- och processutveckling

1.1.1 Georadar som prospekteringsverktyg

1.1:2 Utveckling av MWD-tekniken

1.1:2a MWD-teknik för bestämning av bergkvalitet

1.1:4 Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser

1.1:5 Inventering av täktplaneringsverktyg

1.2:1 Optimal fragmentering vid sprängning – del II

1.2:2 icke explosiva brytningsmetoder

1.3:1 Processteknisk utveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön

1.3:2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken  förstudie

1.3:3 Klassering och separation av fina partiklar förstudie

1.3:3a Airgrinder-Tornado-Malning av hyttslam

1.3:3b Luftklassering av industrimineral

1.4:1 Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong

1.4:2 Klassering av fina bergmaterialfraktioner (<4 mm) för betong

1.5:1 Realtidsoptimering av krossanläggningar

1.5:2 Optimal fragmentering genom krossning

1.5:3 Bildanalys 3 D

1.5:3b Step 2 Bildanalys 3 D

1.5:4 Modellering och simulering av dynamiskt beteende i krossanläggningar

1.6:1 Energiåtgång & kostnad för Interna transporter i täkter, förstudie

Område 2: Produktutveckling

2.1:3 Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade

filtermaterial

2.1:5 Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö

2.1:6 a Krympning hos betong med krossad ballast

2.1:6b Frostbeständighet hos betong med helkrossballast

2.1:6c Alkalie-kiselreaktioner i betong med krossballast

2.2:1 Utveckling av separationsmetoder för restprodukter från industrimineral och ballastproduktion

2.2:2 Aktivt filler till asfaltbeläggningar

2.2:4 Brända kalkprodukter-Utveckl börvärden driftsparameterar schaktugn

2.2:5 Coating och malning av ind.material med HICOM-teknik

2.2:6 Metodutveckling – Glimmerbestämning i ballastmaterialets finfraktion

Område 3: Miljö- och hållbar utveckling

3.1a Förprojekt Miljöpåverkan fr Anläggningar

3.1a-1  Precisering av kraven på täktansökan

3.1a-2 Delprojekt Buller

3.1a-3 Delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg

3.1a-4 Delprojekt Undersökn av ev effekter av damning fr täkter

3.1b Arbetsmiljö

3.2a-1 Positive List för restmaterial

3.2a-2 Vägledning för hantering av täkter

3.2a-3 Etapp 2 Positive List för restmaterial

3.3:1 Sustainable Development Indicators (SDI)

Område 4: Applikationsutveckling – Stenindustrin

4.1 Natursten i Södra Sverige

4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led – från kunskapsuppbyggnad till marknad

4.3 Avjämningsmassors påverkan på kalkstensbeläggningar

4.5:a Naturens tekniska egenskapers betydelse för olika användningsområden

4.5:b Fogar

4.6 Egenkontrollmallar

4.6:a Manual för CE-märkning av natursten

4.7 Stenarkitektur

4.8 Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten

4.9 Naturstensmurar i kyrkogårdsmiljö

4.10 Internationell harmonisering, standarder och krav, bl.a TK 508

4.11 Ämnet natursten som bygg- och anläggningsmaterial

4.12 Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamheten

4.4:1 Stenhandbokens häfte – Allmänt

4.4:2 Terminologi och Toleranser

4.4:3 Beskrivning av infästningssystem och dimensionering av fasadstensplattor

4.4:4 Skötsel av natursten utomhus

Område 5: Planering, programadministration,teknikspridning, implementering

Slutrapport 2011

Projekt 5.2. Reserapport, Hillhead 2010, Per Murén

MinBas-dagen 2011

MinBaS-dagen 2009

MinBaS-dagen 2008