Teknikspridning

”Rapporter från MinFo”, en förteckning över utgivna rapporter. Rapporterna distribueras normalt endast till MinFos medlemmar och övriga projektdeltagare. Rapportlista från 1976 till 2000 kan rekvireras från MinFo!
Rapportlistor för respektive år kan laddas ned som en wordfil här:

MinFos industriella program 2000-2002: år 2000, år 2001
STEM projekt: år 2002-2004
MinBaS projekt: år 2003-2005-06-30

Ett stort antal artiklar publiceras i facktidskrifter. ”Meddelanden från MinFo”, en serie skrifter sprids mer allmänt. De innehåller slutrapporter , konferensbidrag eller återger artiklar ur fackpress baserade på forskningsresultat inom MinFo. Ett nyhetsbrev, MinFo InFo, publiceras ca två gånger per år.

Arkiverade MinFo Info fås här:
Juli 00 , Dec 00 , Juli 01, Dec 01, Juli 02, Dec 02, Juli 03, Dec 03,
Juli 04, Dec 04, Dec 05, Dec 06.

MinFo anordnar konferenser, som den årliga ”Konferens i Mineralteknik” i samarbete med Avdelningen för Mineralteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Se MinFos bidrag till Konferensen i Mineralteknik 2008 här.

Ett antal seminarier genomförs per år, ofta riktade mot speciella fackområden eller mot specifika program som MinBas-dagen.