Om MinFo

MinFo, som grundades 1976, är en ideell förening och industripool. Medlemmar är producenter av industrimineral, natursten och ballast samt leverantörer av utrustning och tjänster till mineralindustrin.

MinFos styrelse 2009/2010

Mattias Bäckström, Björka Mineral AB, ordförande
Bo Svahn, MinFo, vice ordförande
Torbjörn Carlsson, SSAB Merox AB
Kjell Dahlberg, Nordkalk Oy Abp
Bo-Erik Eriksson, Cementa AB
Paul Hammergren, Tricorona AB
Per Hedvall, Sandvik Mining & Construction AB
Leif Norlander, SMA Mineral AB
Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund

Uppgift

Att för medlemsföretagens räkning planera, administrera och finansiera FoU-projekt och program.

Arbetsområden

Kvalificerade industrimineral och natursten, men även ballast och malmmineral innefattas i verksamheten. MinFo arbetar inom följande områden:

  • Industriella FoU-program, särprojekt och program för kompetensuppbyggnad
  • Teknikspridning och rådgivning
  • Nationell och internationell teknikbevakning

Målsättning och syfte

Målsättningen är att främja teknisk och vetenskaplig utveckling inom området mineralteknik och angränsande områden. Syftet är att förse industrin med ny kunskap i arbetet med att utveckla mer kostnadseffektiva processer och nya produkter och användningsområden. Ett ökat utnyttjandet av mineralindustrins restprodukter och en miljömässig och lämplig produktionsteknik med fokus på yttre och inre miljö eftersträvas.

MinFos organisation – Industripool

Efter beslut vid föreningens stämma den 24 mars 2000 arbetar MinFo som en sk Industripool. MinFos programverksamhet är helt industristyrd.

Föreningen har två typer av medlemskap; ordinarie medlemskap eller associerat medlemskap. Vid ordinarie medlemskap deltar medlemmarna i det industriella FoU-programmet och bidrar med kontanta forskningsbidrag och egna insatser i projektarbetet. Det associerade medlemskapet syftar till att ge främst mindre företag och organisationer möjlighet att, för en mindre insats, lära känna MinFos verksamhet och få del av allmän information, rådgivning och nätverket inom MinFo. Associerade medlemmar kan delta i speciella program med egna insatser.

MinFos styrelse utses av medlemsföretagen och bär det övergripande ansvaret för verksamheten. Det industriella programmen styrs av tekniska styrgrupper. Styrgrupperna leds av en ordförande från industrin. Medlemmar i de tekniska styrgrupperna är specialister från företagen. Utförande FoU-organisationer adjungeras till styrgrupperna. Styrgrupperna, vars ledamöter utses av styrelsen, ansvarar för projektval och teknisk-ekonomisk uppföljning och rapporterar till styrelsen. Forskningsdirektören leder den dagliga verksamheten och verkställer styrelsens beslut. Ett AU-Arbetsutskott ur styrelsen biträder forskningsdirektören i speciella frågor.

Finansiering

Programarbetet finansieras av medlemsföretagen med kontanta forskningsbidrag och egna insatser. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, stöder programmet MinBaS. Energimyndigheten tillsammans med medlemsföretagen finansierar 2007-2010 ett programpaket kring energieffektivitet i mineralindustrin. För andra delar sker arbetet med stöd från privata företag och stiftelser.

MinFos styrka

  • Industrirelevant verksamhet som leds av medlemsföretagen
  • God branschkunskap
  • Stort kontaktnät av FoU-utförare och andra experter inom skilda teknikområden
  • Företag med likartade problem kan gemensamt arbeta fram lösningar på ett effektivt sätt
  • Liten administration och inga egna forskningsresurser. Arbetet läggs ut på de mest lämpade i FoU-nätverket dvs, institut , universitet, högskolor eller andra experter