Forskningsprojekt

Programområde 1

Programområde 1 syftar till utveckling av ny produktionsteknik och processeffektivisering. Prioriterade projektområden är Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering, Bergteknik och Mineralteknik. Speciell vikt har lagts vid produktionsteknik för Krossat bergmaterial i framtida betong, som utgör ett eget projektområde. Modellering och optimering av produktionsprocessen samt transporter är andra prioriterade områden.

Programområde 2

Projektområden prioriteras som syftar till utveckling av högkvalitativa produkter och att finna ny användningsområden för MinBaS-branschernas material. En speciell satsning görs för att bevaka och implementera de nya produktstandarder som påbjuds inom EU, då detta är av stor vikt för företagens marknadsutveckling.

Programområde 3

Inom området prioriteras projektområdet Miljöpåverkan från anläggningar och området Efterbehandling. En speciell satsning görs också för att anpassa och implementera indikatorer s.k. Sustainable Development Indicators i MinBas-branscherna.

Programområde 4

Detta programområde är delbranschspecifikt för naturstensindustrin. Syftet är att öka användningen av sten i Sverige. Identifierade projekt har högsta prioritet för naturstensindustrin. Det är av yttersta vikt för utvecklingen inom naturstensindustrin att kunderna, dvs. arkitekter, konstruktörer och myndigheter får tillgång till bästa tänkbara tekniska informationsverktyg och utbildningsmaterial rörande applikation av natursten. Samma krav på underlagsmaterial ställs från utbildningsanstalter för blivande arkitekter och byggare. Inom projektet skall sådana verktyg och material utvecklas. Speciella insatser skall göras för att vidareutveckla och samordna verksamheterna vid befintliga utbildningscenter.

Se projekt inom MinBaS II 2007- 2010 – Projektlista (pdf, 77 kb)